e-Learning & Blended Learning

STK’mız öğretim, öğrenim ve eğitim faaliyetlerinde yeni teknolojilerin, metodolojilerin kullanımına özel önem vermektedir. Sosyal inovasyon STK’mızın temel hedeflerinden biri olduğu için, öğrenciler üzerinde daha büyük, daha sürdürülebilir ve kalıcı bir etki yaratabilecek yeni teknoloji ve tekniklere adapte olmak ve bunlardan yararlanmak bizim için önemlidir. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına, yeni teknolojilerin kullanımının yeni bilgi ve tekniklerine erişimi kolaylaştırarak bize de paylaşma şansı verdiğine inanıyoruz.

Projelerimizde tüm sonuçların paylaşılmasına ve projemizin uygulama aşamalarına özel önem veriyoruz. Diğer öğrenicilerin, eğitmenlerin, kurumların proje çıktılarını ve / veya aşamalarını kullanmasına, değiştirmesine veya aktarmasına ve iyi uygulamalarımızın yanı sıra hatalarımızdan da ders almalarına olanak sağlıyoruz. Bu nedenle, katıldığımız her projede, tüm aşamaları, gerçekleştirilen görevleri ve zorlukları, proje sırasında ele aldığımız sorunları ve çözümlerini gösteren kalite raporları yayınlıyoruz.

STK’mız, e-öğrenme platformları, dijital / etkileşimli diskler ve uygulamalar oluşturma konusunda uzmanlığa ve deneyime sahiptir. Eğitim ve eğitimlere yeni teknolojilerin dahil edilmesi, insanların uzaktan eğitim, karma öğrenme, oyun tabanlı öğrenme ve diğer yenilikçi ve kapsayıcı metodolojilerden yararlanmasını sağlamaktadır. Günümüzde özellikle COVID-19 salgını, uzaktan eğitim kullanımı, dijital öğrenme, etkileşimli öğrenme, daha ucuz ve takibi kolay olduğu için popüler hale gelmiştir. Öğrencilerin zaman çizelgelerini, öğrenme hızlarını düzenlemelerine, konuyla ilgili gelişimlerini izlemelerine ve kendilerini değerlendirmelerine olanak tanımaktadır.

Ücretsiz veya ucuz eğitim kaynaklarının pek çok faydası olsa da, dezavantajları da vardır. Belirli alanlarda hala eğitim eksikliği bulunmaktadır. Özellikle ücretsiz olan eğitim materyallerinin kalitesi genellikle düşük olmaktadır. Bazı materyallerin anlaşılması zordur ve dik bir öğrenme eğrisine sahiptir. Dolayısıyla, doğru dijital kaynağı ve öğrenilecek materyali bulmak da ayrı bir zorluktur. Yukarıda da belirtildiği gibi, e-öğrenme platformları dahil tüm eğitim materyallerini öğrenenlere ücretsiz olarak sağlıyoruz. Ayrıca her projede hedef grupların ihtiyaçlarını analiz ediyor ve sonrasında çıktıları daha da iyi hale getirmek için ortak, paydaş ve kullanıcılarımızdan geri bildirimler alıyoruz. Ayrıca sürekli güncelleme ve daha iyi hale getirmeye devam ediyoruz. Bu nedenle, öğrenicilere, eğitmenlere ve diğer kuruluşlara kaliteli materyaller sağlaması STK’mız açısından önemlidir.

Our NGO gives special importance on use of new technologies, methodologies in teaching, learning and training activities. Since social innovation is one of core objectives of our NGO, it is important to adapt and benefit from new technologies and techniques that can create a greater, more sustainable and permanent impact on the learners. We believe that the information multiplies when it is shared, use of the new technologies give us a chance to share new information and techniques by facilitating the access to them.

In our projects, we give special emphasis on sharing the all of the results as well as the implementation phases of our project. We enable other learners, trainers, institutions to use, modify or transfer the project outputs and/or phases and learn from our good practices as well as mistakes. Therefore, in each project we participate, we publish quality reports which illustrate and show all phases, tasks carried out and challenges, problems that we tackled during the project and their solutions.

Our NGO has expertise and experience regarding the e-learning platforms, creation of digital / interactive discs and applications. Embedding new technologies in education and trainings allow people to benefit from distance learning, blended learning, game based learning and other innovative and inclusive methodologies. In today, especially the COVID-19 pandemic, use of distance learning, digital learning, interactive learning became popular since it is cheaper and easy to follow up. It allows learners to arrange their time schedule, the pace of the learning, track their development on the topic and evaluate themselves.

Even though, there are several benefits of the free or cheap educational resources, there are also downsides. There are still lack of trainings in specific areas. The quality of the training materials, especially free ones, are low or not tailored. Some of the materials are hard to comprehend and have steep curve. So, it is also a challenge to find right digital source and material to learn. As it is mentioned above, we provide all training materials including e-learning platforms to learners free of charge. Also, in each project, we analyze the needs of the target groups and after that we receive feedbacks from several partners, stakeholders and users to make the outputs even better. We also continue to update and make it better. So, it is important for our NGO to provide quality materials to learners, trainers and other organizations.