Gamification & Non-Formal Methodologies

Oyunlaştırma, öğretme, eğitim ve öğrenme yaklaşımlarını güçlendirmek için güçlü ve yenilikçi araçlar sağlar. Oyunlaştırma şunları sağlar:

Motivasyon

rekabet gücü

eğlence

yaparak öğrenmek

daha iyi adaptasyon becerileri

alıştırma yapmak

Oyunlaştırma şunları içermelidir:

İlgili ve ilişkilendirilebilir (hedef grup (lar) ve ihtiyaç analizi en son bilimsel teknikler kullanılarak yapılmalıdır)

Motive etme ve etkileşim

Zorluklar ve Ödüller

STK’mız oyunlaştırma konusunda gerekli uzmanlığa sahiptir. Oyunlaştırmadan elde edilen kazanımlar, hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmelidir. Tüm eğitim tasarımlarında olduğu gibi, zorlukları belirlemek ve hesaba katmak önemlidir. Oyunlaştırma, kurumsal çalışanlar, gençler, dezavantajlı kişiler, engelliler gibi birçok farklı hedef gruba göre uyarlanabilir. Geleneksel stratejilere kıyasla interaktif bir yaklaşım sunar, dolayısıyla katılımı arttırır. Kursiyerin katılımı artacağından, eğitim daha iyi sonuçlar verecektir. Oyunlaştırılmış öğretme / öğrenme, kursiyerlerin gelişimini izlemeyi de kolaylaştırır. Bu, eğitmenlere öğretimdeki sorunları çözme ve müdahale etme şansı verecektir.

Yaygın eğitim metodolojisi ise, öğretim, eğitim ve öğrenimdeki yaklaşımların sayısını artırmak için başka bir yenilikçi ve etkileşimli araçtır. Farklı ihtiyaçlara sahip birçok farklı hedef gruba göre uyarlanabilen çok yönlü bir metodolojidir. Resmi olmayan eğitimlerde simülasyonlar, yapılandırılmış tartışmalar, rol yapma oyunları, buz kırıcılar, enerji vericiler, takım oluşturma etkinlikleri, drama, forum tiyatrosu ve diğer sayısız ve yenilikçi ortam ve teknikler kullanılabilir.

Gençlik Çalışmasında yaygın olarak kullanılan yaygın eğitim oturumları olmasına rağmen, Yetişkin Eğitimi, Yüksek Öğretim, Mesleki Eğitim, girişimcilik eğitimlerinde kullanılabilir. STK’mızdaki uzmanlar, yaygın olarak kullanılan yaygın eğitim tekniklerinin yanı sıra yeni tekniklerin tasarımı konusunda birçok deneyime sahiptir. Yaygın olarak bilinen non formal teknikleri ihtiyaçları doğrultusunda yeni hedef gruplara uyarlamak da mümkündür. Ayrıca farklı non formal teknikler birleştirilebilir. Daha iyi sinerji oluşturmak için oyunlaştırma teknikleriyle harmanlanabilir.

Gamification provides a strong and innovative tools to reinforce the teaching, training and learning approaches. Gamification provides

Motivation

competitiveness

fun

learning by doing

better adaptation skills

practicing

It should be

Relevant and relatable (target group(s) and their needs analysis should be made by using latest scientific techniques)

Motivate and engage

Challenges & Rewards

Our NGO have necessary expertize in gamification. The gains from gamification should be utilized in line with the needs of the target group. As in all training designs, it is important to identify and take in to account the challenges and difficulties.It can be tailored to many diverse target groups such as corporate workers, young people, disadvantaged people, people with disabilities. Compared with the traditional strategies, it offers an interactive approach, therefore increase the participation. Since the involvement of the trainee would be increased, training would yield better results. Gamified teaching/learning also makes easy to track the development of trainees. This would provide a chance trainers to tackle the problems in teaching and intervene.

Non-formal training methodology is another innovative and interactive tool to increase the number of approaches in teaching, tranining and learning. It is a versatile methodology that can be tailored to many different target groups with different needs. Simulations, structured discussions, role-playing games, icebreakers, energizers, team building activities, drama, forum theatre and other countless and innovative mediums and techniques can be used in non-formal trainings.

Even though, there are widely used non-formal training sessions in Youthwork, it can be used in Adult Education, Higher Education, VET, entrepreneurship trainings. Experts in our NGO have many experiences in widely used non-formal education techniques as well as design of new techniques. It is also possible to adapt widely known non formal techniques to new target groups in line with their needs. Also it different non-formal techniques can be combined. It can be blended with gamification techniques as well to create better synergy.