Hakkında

Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Derneği (SInG-Der), sosyal sorunlara yenilikçi çözümler getirmeyi, bu çözümlerin sürekliliğini çeşitli girişimcilik modelleriyle desteklemeyi ve bunu objektif ve bilimsel metotlar kullanarak gerçekleştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. STK yönetici ve üyelerinin yerel yönetimler, İstanbul Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, AB (IPA) fonları kapsamında birçok proje tecrübesi bulunmaktadır. Projede görev alacak kişiler Ulusal Ajansı’n 2007-2013 dönemindeki YiA ve LLP programları ve 2014-2020 Erasmus+ programı kapsamında tecrübe sahibidirler.

Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Derneği (SInG-Der) yerel, bölgesel ve AB düzeyinde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Sosyal problemlere çözüm üretme konusunda yenilikçi yaklaşımlar geliştiren dinamik ve aktif üyeleri bulunmaktadır. İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan SInG-Der yerel yönetimlerle aktif olarak çalışmaktadır. Derneğin çalışanları sosyal bilimlerin farklı alanlarında hem akademik yeterliliğe sahiptir hem de uygulama konusunda uzmandırlar. SInG-DER uluslararası tecrübe ve birlikte öğrenme metotlarından yararlanarak ve farklı projelerde farklı ortaklıklarla kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir.

SInG-Der’in amaçları

Öğrenme, içerme, mentorluk aktiviteleri, çeşitli etkinliklerde farklı düzeylerdeki faaliyet gösteren kamu, özel kurumları, diğer STK’larla işbirliği yapmak,

Yenilikçi ve tailor made stratejiler kullanarak dezavantajlı kişilerin topluma entegrasyonunu sağlamak ve sosyal dışlanmayı azaltmak,

Meslek eğitimleri düzenleyerek özellikle dezavantajlı gençlerin istihdamına katkıda bulunmak

Yerel, bölgesel ve AB düzeyinde uluslararası ve kültürler arası öğrenmeyi artırmak,

Girişimcilik eğitimleri yönetim becerileri, temel beceriler ve proje döngü yönetimine ilişkin eğitimler dizayn etmek ve sunmak,

Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını tespit etmek ve objektif analiz yöntemleriyle bu problemlerin üstesinden gelmeye çalışmak,

Dezavantajlı çocuk ve gençlerin sosyal ve ekonomik olarak içerilmesine yönelik non formal eğitim ve diğer eğitimleri sunmaktır.

Social Innovation and Entrepreneurship Association (SInG-Der) is a non-governmental organization that aims to bring innovative solutions to social problems, to support the continuity of these solutions with various entrepreneurship models and to achieve this by using objective and scientific methods. NGO managers and members have many project experiences within the scope of local governments, Istanbul Development Agency, National Agency, EU (IPA) funds. The people to take part in the project have experience within the National Agency’s YiA and LLP programs in 2007-2013 and within the 2014-2020 Erasmus + program.

Social Innovation and Entrepreneurship Association (SInG-Der) is a non-profit non-governmental organization operating at local, regional and EU level. It has dynamic and active members who develop innovative approaches to solve social problems. Located in the European side of Istanbul, SInG-Der is actively working with local governments. The employees of the association have both academic competence and expertise in different fields of social sciences. SInG-DER aims to develop its capacity by benefiting from international experience and learning together methods and with different partnerships in different projects.

SInG-Der aims

Cooperating with public and private institutions operating at different levels in learning, inclusion, mentoring activities, various activities, and other NGOs,

Ensuring the integration of disadvantaged people into the society and reducing social exclusion by using innovative and tailor made strategies,

Contributing to the employment of especially disadvantaged young people by organizing vocational training

To increase international and intercultural learning at local, regional and EU levels,

Designing and delivering trainings on entrepreneurship training management skills, basic skills and project cycle management,

Identifying the needs of disadvantaged groups and trying to overcome these problems with objective analysis methods,

To provide non-formal education and other training aimed at social and economic inclusion of disadvantaged children and young people.