Sınırları Aşalım Birlikte Yaşayalım (Lets Cross Borders and Live Together)

Sınırları Aşalım ve Birlikte Yaşayalım! AB ve Türkiye’nin uğraştığı en önemli sorunsallardan biri olan Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenleri vurgulamayı amaçlayan bir projedir. Suriye krizi sırasında çok fazla aile parçalandı ve çok fazla insan savaştan kaçmak, sığınma ve yaşamak için daha iyi bir yer bulmak için ülkelerini terk etti.

Daha iyi yaşam standartları nedeniyle ilk tercihleri ​​çoğunlukla AB ve Türkiye idi. Ancak, her milletin ve halkının farklı değerleri ve kültürü bulunmaktadır ve bu da entegrasyon sorununu ve sorununu beraberinde getirir. Ancak yerinden edilmiş insanların sayısı çok fazladır ve bu konuyu tek bir ülke olarak ele almak imkansız bir görevdir. Bu nedenle entegre, bütüncül stratejiler ve eylemler yalnızca ulusal devletler ve AB tarafından değil, aynı zamanda STK’lar ve yerel yönetimler gibi yerel ve bölgesel aktörler tarafından da uygulanmalıdır. Bu bağlamda projemiz, gençlere ve gönüllülere entegrasyonları için hayati bir rol oynayabilecek ve aynı zamanda Mülteciler, Sığınmacılar ve Mülteciler için toplumun hoşgörü düzeyini artırabilecek bir pilot eğitim programı oluşturarak bu büyük zorluğa katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin süresi 10 gündü ve gayri resmi ve resmi olmayan eğitim yöntemleriyle birçok etkileşimli öğrenme deneyimini içeriyordu. AB’den 35 genci ve 5 grup liderini Türkiye / İstanbul’da ağırladık.

Let’s Cross the Borders and Live Together! is a project that aims to emphasize one of the most important problematic which EU and Turkey tackles: Refugees, Asylum Seekers and Immigrants. Too many families torn apart during the Syrian crisis and too many people displaced from their home country to escape war and find asylum and a better place to live.

Their first choice was mostly EU and Turkey due to better living standards. However, each nation and their people have different values and culture which brings the issue and problem of integration. But the number of displaced people is vast and it is an impossible task to challenge this issue as a single country. Therefore integrated, holistic strategies and actions should be provided not only by national states and EU but also by local and regional actors such as NGOs and local administrations. In this context, our project aims to contribute to the this huge challenge by creating a pilot training programme for young people and volunteers which can play a vital role for their integration and also increase the level of tolerance of the society for Refugees, Asylum Seekers and Immigrants.

Duration of the training was 10 days and it included many interactive learning experience with informal and non formal training methods. We hosted 35 young people and 5 group leaders from EU in Turkey / İstanbul.