Mesleki Eğitim / Vocational Educational Training

Günümüz dünyasında, işlerde uzmanlaşma çok fazla önem kazanıyor. Sürekli değişen ve yenilenen teknoloji, insanları belirli alanlarda uzman olmaya zorlamaktadır. Ancak okullar ve yüksek öğretim kurumları geleneksel eğitim metodolojilerini ve alanlarını değiştirmemekte/güncellememektedir. Bu nedenle, öğrenciler işgücü piyasasına girmeye çalıştıklarında uyumsuzluk yaşamaktadır.

Mesleki eğitimler işgücü piyasasında önemli bir rol oynamaktadır. STK’mızın Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında tecrübeli uzmanları ve akademisyenleri bulunmaktadır. Öğrencilerin işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmak için Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki belirli alanlar için özel hazırlanmış stratejiler oluşturmayı amaçlamaktayız. Mesleki Eğitimde yeni metodolojilerin kullanımına ve uzmanlaşmaya özel önem veriyoruz.

STK’mız, işgücü piyasasının (ve özellikle sektörlerin) ihtiyaçlarını ve hedef kitleyi bir araya getirerek eğitimler tasarlar. Bu nedenle kursiyerlerimiz için standart ve geleneksel eğitimlere göre daha iyi başarı oranları hedeflemekteyiz. Onları doğru yönetsel ve teknik becerilerle donatarak, işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Eğitim stratejimiz, hedef grupların objektif bir analizini, strateji ve metodolojilerin belirlenmesini (non formal eğitimler, oyunlaştırma, harmanlanmış öğrenme vb.), tasarımı ve uygulamasını ve sürekli iyileştirme için geri bildirimleri içermektedir.

Uzman akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımız şu alanlarda uzmanlık sahibidirler:

 • Turizm ve otelcilik yönetimi,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım tasarımı,
 • Muhasebe,
 • Ekonomi ve finans,
 • Programlama ve dijital ağlar,
 • Makine öğremesi, derin öğrenme ve yapay zeka,
 • Oyun ve animasyon tasarımı,
 • İstatistik ve ekonometri,
 • Makine Mühendisliği,
 • İnşaat mühendisliği,
 • Enerji mühendisliği,
 • Eğitim bilimleri,
 • İşletme,
 • Tarım mühendisliği.

In todays’ world, specialization in jobs are gained too much of importance. Ever changing and renewing technology forces people to be expert in specific areas. However, schools and higher education institutions cannot change their traditional education methodologies and areas. Therefore, students will have mismatch when they tried to enter the labour market.

Vocational educational trainings play an important role in the labour market. Our NGO has experts and academicians involved in VET with experience. We aimed to create tailor made strategies for specific areas in VET to facilitate the transition of students into the labour market. We give special emphasis on the use of new methodologies in VET and specialization in VET.

Our NGO designs trainings by bringing the needs of the labour market (and specifically sectors) and the target group. Therefore, we aim a better success rates for our trainees compared with the standard and traditional trainings. We aim to facilitate their transition to labour market by equipping them with right soft and technical skills.

Our training strategy involves an objective analysis of the target groups, determination of strategies and methodologies (such as non-formal trainings, gamification, blended learning etc.), its design & implementation and feedbacks for continuous improvement.

We have academicians and researchers specialized in

– Tourism and hospitality management,

– Information and communication technologies, software design,

– Accounting,

– Economy and finance,

– Programming and digital networks,

– Machine learning, deep learning and artificial intelligence,

– Game and animation design,

– Statistics and econometrics,

– Mechanical engineering,

– Constructional engineering,

– Energy engineering,

– Educational sciences,

– Business administration,

– Agricultural engineering.