Yerel Problemlere Karşı Gençlik Girişimleri (Youth Initivatives Against Local Problems)

Araştırmalar ve raporlar, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, İtalya, Macaristan ve Türkiye’de yaşayan gençlerin aktif katılımının AB ortalamasının altında olduğunu göstermektedir. Bu ülkelerin bir diğer yaygın sorunu, Kuzey Avrupa Ülkelerine kıyasla daha düşük kişi başına GSYİH’ye sahip olmalarıdır. Bu nedenle, bu alandaki genç gönüllüler çabaları / girişimleri için uygun ve sürdürülebilir finansman bulamıyorlar.
Eurobarometer araştırması, bu ülkelerde yaşayan gençlerin de yaşadıkları yerel topluluklarına katkıda bulunmak için gönüllü faaliyetlere ve aktif angajmanlara katılmak istediklerini göstermektedir.
Yukarıda belirtilen sorunların üstesinden gelmek için, Yerel Sorunlara Karşı Gençlik Girişimleri (YIA Yerel), gençlerin aktif katılım, yurttaşlık, katılım, girişimcilik, gönüllülük konularında gençlerin kapasite gelişimini teşvik ederek ve eğiterek inisiyatif almaları ve / veya sosyal sektör organizasyonlarında bulunmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Projemiz, bu sorunsal ile paralel olarak, bu konunun üstesinden gelmek için katılmak isteyen gençlere yönelik bir eğitim programı oluşturmayı hedefliyor. Hareketlilik etkinliği 8 gün sürmüş olup ve örgün olmayan ve gayri resmi eğitim yöntemlerinin yanı sıra çalışma ziyaretleri, rol yapma etkinlikleri, simülasyonlar, tartışmalar, açık hava etkinlikleri içermiştir. Bu çerçevede Yunanistan, Romanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye’den 45 katılımcıyı ağırladık.

Surveys and reports show that active engagement of young people living in Bulgaria, Romania, Greece, Italy, Hungary and Turkey is lower than the EU average. Another common problem of these countries is having a lower GDP per capita compared with the Northern European Countries. Hence young volunteers in this area cannot find appropiate and sustainable funding to their endeavours/initiatives.
Eurobarometer survey shows that young people living in this countries also would like to participate volunteering activities and active engagements to contribute their local communities where they live.
In order the tackle the problems mentioned above, Youth Initiatives Against Local Problems (YIA Local) aims to contribute to capacity development of young people on the topics of active participation, citizenship, engagement, entrepreneurship, voluntariness in the society by encouraging and training them to be able to take initiative and/or a part in social sector organizations.
In parallel with this problematic, our project aims to create a training programme for the young people who would like to take part to tackle this issue. Mobility activity lasted 8 days and involved non formal and informal training methods as well as study visits, role playing activities, simulations, debates, outdoor activities. In this context, we hosted 45 participants from Greece, Romania, Italy, Hungary, Bulgaria and Turkey.