Youthwork

Gençler, STK’mızın ulaşmayı hedeflediği ana hedef gruplardan birinde yer almaktadır. STK’mızın faaliyet gösterdiği gençler genellikle sosyal, ekonomik, eğitimsel, kültürel, coğrafi zorluklarla karşı karşıyadır. Bunlar arasında en yaygın sorun ekonomik sorunlardır.

STK’mız gençler için birçok farklı etkinlik organize etmektedir. Bunlar,

 • atölyeler,
 • tartışma platformları,
 • e-bültenler
 • seminerler,
 • farkındalık yaratmaya yönelik flash mob etkinlikleri,
 • gönüllülük ve gönüllü çalışmadır.

Derneğimiz ayrıca gençlerin karşılaştığı çeşitli sorunları çözmek için eğitimler düzenlemektedir:

 • sosyal girişimcilik, girişimcilik,
 • dezavantajlı gençlerin dahil edilmesi,
 • sosyal medya, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber zorbalık,
 • kişilerarası beceriler, yumuşak beceriler
 • iş becerileri
 • Mesleki eğitim becerileri
 • göçmenlerin, sığınmacıların, mültecilerin entegrasyonu,
 • topluma aktif katılım ve karar alma mekanizmaları,
 • iklim değişikliği, ekoloji eğitimleri.

Gençlik çalışması faaliyetlerimiz, problemleri ve zorlukları belirlemek ve bunları analiz ederek hedef kitlenin profilini belirlemek için bilimsel metodoloji kullanarak diğer kuruluşlardan farklılık göstermektedir. Araştırmanın ardından daha büyük ve kalıcı bir etki yaratmak için en uygun faaliyetler, eğitimler ve metodolojiler belirlenir. Standartlaştırılmış ve geleneksel yöntemlerin etkisiz ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermede modası geçmiş olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, hedef kitleye / gruplara özel oluşturulmuş kişiye özel eğitim ve faaliyetlere önem veriyoruz. Bu özel hazırlanmış stratejilerde, sinerji, oyunlaştırma, uzaktan öğrenme, e-öğrenme, yaparak öğrenme, uygulama ile birlikte formal, informal ve non-formal metodolojilerden yararlanıyoruz. Eğitimlerimizi desteklemek için simülasyon, rol oynama, drama, forum tiyatrosu, açık tartışmalar gibi non formal etkinlikler geliştiriyor / uyarlıyoruz.

Young people are in one of the main target groups that our NGO aims to reach. Young people where our NGO operates are usually facing social, economical, educational, cultural, geographical challanges. The most common problem among them is economical problems.

Our NGO organizes different activities such as

– workshops,

– discussion platforms,

– e-bulletins

– seminars,

– flash mob activities for awareness raising,

– volunteer work

and provides trainings to tackle specific problems that young people faces such as

– social entrepreneurship, entrepreneurship,

– inclusion of disadvantaged young people,

– social media, ict technologies, cyberbullying,

– interpersonal skills, soft skills

– business skills

– VET skills

– integration of immigrants, asylum seekers, refugees,

– active participation to society and decision making mechanisms,

– climate change, ecology trainings

Our youthwork activities differs from other organizations by using scientific methodology to identify the problems and challanges and determine the profile of the target group by analyzing them. After the research, the most suitable set of activities, trainings and methodologies are determined to create a greater and lasting impact. We believe standardized and traditional methods are ineffective and obsolete to answer the needs of the young people. Therefore, we give importance and emphasis on tailor made trainings and activities specifically created for the target group(s). In these tailor made strategies we benefit from formal, informal and non-formal methodologies together with a synergy, gamification, distance learning, e-learning, learning by doing, practicing. In order to supplement our trainings we create/modify non formal activities such as simulations, role playing, drama, forum theatre, open discussions.